[Font : 15 ]
| |
ไม่รู้จักเบญจขันธ์ ชื่อว่ามีอวิชชา |  

"ขาแตพระองคผูเจริญ ! คนกลาวกันวา 'อวิชชา อวิชชา' ดังนี้. ก็อวิชชานั้น เปนอยางไร ? และบุคคลชื่อวา มีอวิชชา ดวยเหตุเพียงไรเลา? พระเจาขา!"

ภิกษุ ! ในโลกนี้ บุถุชน ผูไมไดยินไดฟง ยอม ไมรูจักรูป, ไมรูจักเหตุใหเกิดของรูป, ไมรูจักความดับไมเหลือของรูป, ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของรูป; เขายอม ไมรูจักเวทนา, ไมรูจักเหตุใหเกิดของเวทนา, ไมรูจักความดับไมเหลือของเวทนา, ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของเวทนา; เขายอม ไมรูจักสัญญา, ไมรูจักเหตุใหเกิดของสัญญา, ไมรูจักความดับไมเหลือของสัญญา, ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของสัญญา; เขายอม ไมรูจักสังขารทั้งหลาย, ไมรูจักเหตุใหเกิดของสังขารทั้งหลาย, ไมรูจักความดับไมเหลือของสังขารทั้งหลาย, ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของสังขารทั้งหลาย; และเขายอม ไมรูจักวิญญาณ, ไมรูจักเหตุใหเกิดของวิญญาณ, ไมรูจักความดับไมเหลือของวิญญาณ, ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของวิญญาณ. ภิกษุ ! ความไมรูนี้เราเรียกวา 'อวิชชา' และบุคคลชื่อวามีอวิชชาดวยเหตุมีประมาณเทานี้ แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/198/300.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง