[Font : 15 ]
| |
ทรงแสดงวากขาตธรรม ที่มีผล 6 อันดับ (มีสวรรค์เป็นอย่างต่ำสุด) |  

ภิกษุ ท.! ธรรม เป็นธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของคว่ำที่หงายแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว เป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศก้องแล้ว เป็นธรรมมีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว. ภิกษุ ท.! ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว ... มีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว อย่างนี้, เกิดมีภิกษุเหล่าใด เป็นพระอรหันต์ มีอาสวะสิ้นแล้วมีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้ว มีกิจที่ต้องทำอันทำเสร็จแล้ว มีของหนักอันปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามบรรลุแล้ว มีสัญโญชน์ในภพสิ้นรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาเป็นเครี่องรู้โดยชอบ; วัฎฎะของภิกษุ ท. เหล่านั้น ย่อมไม่มีเพื่อการบัญญัติต่อไป. (นี้คือผลอันดับที่หนี่ง).

ภิกษุ ท.! ธรรม เป็นธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของคว่ำที่หงายแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว เป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศก้องแล้ว เป็นธรรมมีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว. ภิกษุ ท.! ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว....มีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว อย่างนี้, โอรัมภาคิยสัญโญชน์ทั้ง 5 อันภิกษุ ท. เหล่าใดละขาดแล้ว; ภิกษุ ท. เหล่านั้นหมด เป็นผู้เป็นโอปปาติกะ เป็นผู้ปรนิพพานในภพนั้น มีธรรมดาไม่เวียนกลับจากโลกนั้น. (นี้คือผลอันดับที่ 2).

ภิกษุ ท.! ธรรมเป็นธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของคว่ำที่หงายแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว เป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศก้องแล้ว เป็นธรรมมีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว. ภิกษุ ท.! ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว ... มีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว อย่างนี้, สัญโญชน์ทั้งสาม อันภิกษุ ท. เหล่าใดละขาดแล้ว เป็นผู้มีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง; ภิกษุ ท. เหล่านั้นทั้งหมด เป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้. (นี้คือผลดันดับที่ 3).

ภิกษุ ท.! ธรรม เป็นธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของคว่ำที่หงายแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว เป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศก้องแล้ว เป็นธรรมมีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว. ภิกษุ ท.! ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว ... มีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว อย่างนี้, สัญโญชน์สาม อันภิกษุ ท. เหล่าใดละขาดแล้ว; ภิกษุ ท. เหล่านั้นทั้งหมด เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้มีสัมโพธิเป็นที่ไปในเบื้องหน้า. (นี้คือผลอันดับที่ 4).

ภิกษุ ท.! ธรรม เป็นธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของคว่ำที่หงายแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว เป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศก้องแล้ว เป็นธรรมมีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว. ภิกษุ ท.! ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว ... มีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว อย่างนี้, เกิดมีภิกษุ ท. เหล่าใด เป็นธัมมาสุสารี เป็นสัทธานุสารี; ภิกษุ ท. เหล่านั้นทั้งหมด มีสัมโพธิเป็นที่ไปในเบื้องหน้า. (นี้คือผลอันดับที่ 5).

ภิกษุ ท.! ธรรม เป็นธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของคว่ำที่หงายแล้ว เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว เป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศก้องแล้ว เป็นธรรมมีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว. ภิกษุ ท.! ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว ... มีส่วนขี้ริ้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว อย่างนี้, คุณธรรมสักว่าสัทธา สักว่าความรัก ของบุคคล ท.เหล่าใด เกิดขึ้นในเรา; บุคคล ท. เหล่านั้นทั้งหมด มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า. (นี้คือผลอันดับที่ 6).

- บาลี อลคัททูปมสูตร มู.ม. 12/280/288. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง