[Font : 15 ]
| |
ยังทรงมากอยู่ด้วยเขมวิตกและวิเวกวิตก |  

ภิกษุ ท.! วิตก 2 อย่าง คือ เขมวิตก และ วิเวกวิตก ย่อมรบเร้าเรียกร้องตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ เป็นอย่างมาก.

ภิกษุ ท.! ตถาคต เป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน. ภิกษุ ท.! เขมวิตกนั่นแหละ ย่อมรบเร้าเรียกร้อยตถาคตผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดี ยินดีในความไม่เบียดเบียน, เป็นอย่างมาก ว่า"ด้วยพฤติกรรมอันนี้ เราย่อมไม่ทำสัตว์ไร ๆ ให้ลำบาก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวั่นไหวอยู่ หรือเป็นสัตว์ที่มั่นคงแล้ว" ดังนี้

ภิกษุ ท.! ตถาคต เป็นผู้มีปวิเวก (ความสงบสงัด) เป็นที่มายินดียินดีแล้วในปวิเวก. ภิกษุ ท.! วิเวกกวิตกนั้นแหละ ย่อมรบเร้าเรียกร้องตถาคตผู้มีปวิเวกเป็นที่มายินดี ยินดีในปวิเวก, เป็นอย่างมาก ว่า "สิ่งใดเป็นอกุศล สิ่งนั้นเราละได้แล้ว" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ แม้พวกเธอก็จงเป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน อยู่เถิด. ภิกษุ ท.! เมื่อเธอ ท. เป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดี ยินดีในความไม่เบียดเบียนอยู่,เขมวิตกนั่นแหละ จักรบเร้าเรียกร้องเธอ ท. เป็นอย่างมากว่า "ด้วยพฤติกรรมนี้เรา ท. ย่อมไม่ทำสัตว์ไรๆ ให้ลำบาก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวั่นไหวอยู่ หรือเป็นสัตว์ที่มั่นคงแล้ว" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! พวกเธอ จงเป็นผู้มีปวิเวกเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในปวิเวกอยู่เถิด. ภิกษุ ท.! เมื่อเธอ ท. เป็นผู้มีปวิเวกเป็นที่มายินดี ยินดีในปวิเวกอยู่, วิเวกวิตกนั่นแหละ จักรบเร้าเรียกร้องเธอ ท. เป็นอย่างมาก ว่า "อะไร เป็นอกุศล.อะไร เรายังละไม่ได้, เราจะละอไร" ดังนี้.

- บาลี อิติวุ. ขุ. 25/253/216.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง