[Font : 15 ]
| |
: สาวกของพระองค์ปฏิบัติได้เลิศกว่าพวกอื่น (ในหลักธรรมอย่างเดียวกัน) |  

...กัสสปะ! อีกประการหนึ่ง : วิญญูชนจงหยิบขึ้นมาพิจารณาแยกแยะ สอบสวนดู โดยทำการเปรียบเทียบคู่กันระหว่างศาสดากับศาสดา ระหว่างหมู่สงฆ์กับหมู่สงฆ์ ว่า "ธรรมเหล่าใดที่ผู้เจริญเหล่านี้ บัญญัติตรงกันว่าเป็นอกุศลนับเนื่องในอกุศล, เป็นธรรมมีโทษ นับเนื่องในธรรมมีโทษ, เป็นธรรมไม่ควรเสพ นับเนื่องในธรรมไม่ควรเสพ, เป็นธรรมไม่ควรแก่อริยะ นับเนื่องในธรรมไม่ควรแก่อริยะ, เป็นธรรมดำ นับเนื่องในธรรมดำ, นั้นๆ; ใครเล่า ละขาดธรรมเหล่านั้นไม่มีเหลือ แล้วประพฤติเป็นไปอยู่ : จะเป็น หมู่สงฆ์สาวกของพระสมณโคดม หรือ หรือว่าจะเป็นหมู่สงฆ์สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น".กัสสปะ! ข้อนี้เป็นฐานะที่มีอยู่แล : ...กัสสปะ! ในกรณีอย่างนี้นั้น เมื่อวิญญูชนหยิบขึ้นมาพิจารณา แยกแยะ สอบสวนดูอยู่ เขาจะสรรเสริญพวกเรา(พระองค์กับสาวกของพระองค์) ในข้อนั้นแหละเป็นอย่างมาก.

กัสสปะ! อีกประการหนึ่ง : วิญญูชนจงหยิบขึ้นมาพิจารณา แยกแยะสอบสวนดู โดยทำการเปรียบคู่กันระหว่างศาสดากับศาสดา ระหว่างหมู่สงฆ์กับหมู่สงฆ์ ว่า "ธรรมเหล่าใดที่ผู้เจริญเหล่านี้ บัญญัติตรงกันว่าเป็นกุศล นับเนื่องในกุศล, เป็นธรรมไม่มีโทษ นับเนื่องในธรรมไม่มีโทษ, เป็นธรรมควรเสพ นับเนื่องในธรรมควรเสพ, เป็นธรรมควรแก่อริยะ นับเนื่องในธรรมควรแก่อริยะ,เป็นธรรมฝ่ายขาว นับเนื่องในธรรมฝ่ายขาว, นั้นๆ; ใครเล่า สมาทานธรรมเหล่านั้นหมดจดไม่มีส่วนเหลือ แล้วประพฤติเป็นไปอยู่ : จะเป็น หมู่สงฆ์สาวกของพระสมณโคดม หรือ หรือว่าจะเป็นหมู่สงฆ์สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น".กัสสปะ! ข้อนี้เป็นฐานะที่มีอยู่แล : ...กัสสปะ! ในกรณีอย่างนี้นั้นเมื่อวิญญูชนหยิบขึ้นมาพิจารณา แยกแยะ สอบสวนดูอยู่ เขาจะสรรเสริญพวกเรา(พระองค์กับสาวกของพระองค์) ในข้อนั้นแหละ เป็นอย่างมาก.

- บาลี มหาสีหนาทสูตร สี.ที. 9/208/264. ตรัสแก่อเจลกัสสปะ ที่กัณณกถลมิคทายวัน ใกล้เมืองอุชุญญา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง