[Font : 15 ]
| |
มาหักไมรถ |  

ภิกษุ ท.! ม้าพยศบางตัวในกรณนี้ ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงปฏักเพื่อให้รู้ว่า "จงไป" ดังนี้แล้ว ย่อมหกหลัง แระแทกธูป หักไม้ตรีทัณฑ์. ม้าพยศบางตัว เป็นได้ถึงเพียงนี้, นี่ เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่ 2.

ภิกษุ ท.! พวกภิกษุทั้งหลาย โจทภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติ ภิกษุรูปนั้น ถูกภิกษุทั้งหลายโจทด้วยอาบัติอยู่ กลับโต้แย้งว่า "ประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่าน ซึ่งเป็นคนพาลคนเขลา คนอย่างท่านหรือรู้จักสิ่งที่ควรพูด" ดังนี้. ภิกษุ ท.! เปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้น ถูกนายสารภีเตือนด้วยปฏักว่า "จงไป" ดังนี้ แล้ว ย่อมหกหลัง กระแทกธูป หักไม้ตีทัณฑ์. ภิกษุ ท.!เรากล่านักบวชนี้ว่า มีม้าพยศเป็นคู่เปรียบ ฉะนั้น. ภิกษุ ท.! นักบวชบางคน เป็นได้ถึงเพียงนี้, นี่ เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่ 2.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง