[Font : 15 ]
| |
ทุกข์ประเภทใหญ่ๆ ก็มีพอแล้ว สำหรับสัตว์จะสำนึกตัวมารู้อริยสัจ |  

ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนบุรุษ ตัดหญา ไม กิ่งไม และใบไม ในชมพูทวีปนี้ นํามารวมไวในที่เดียวกัน; ครั้นนํามารวมไวในที่เดียวกันแลวกระทําใหเปนเครื่องเสียบรอย; ครั้นกระทําใหเปนเครื่องเสียบรอยแลว ก็เสียบสัตวใหญ ๆ ในมหาสมุทร ที่เครื่องเสียบขนาดใหญ, เสียบสัตวขนาดกลาง ๆ ในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดกลาง, เสียบสัตวขนาดเล็ก ๆ ในหาสมุทร ที่เครื่องเสียบขนาดเล็ก. ภิกษุ ท.! สัตวใหญ ๆ ในมหาสมุทรยังไมทันจะหมด แตหญาไม กิ่งไม และใบไม ในชมพูทวีปนี้ก็หมดเสียแลว. ภิกษุ ท.! สัตวตัวเล็กในมหาสมุทรขนาดที่เสียบดวยเครื่องเสียบไดโดยยากนั้น มีมากกวานั้นมากนัก. ขอนี้เพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท.! เพราะมันมาก โดยตัวมันเล็ก, ขอนี้ฉันใด; ภิกษุ ท.! อบายก็กวางใหญอยางนั้นเหมือนกัน. จากอบายที่กวางใหญอยางนั้นก็มี ทิฏฐิสัมปนนบุคคล หลุดพนออกมาได เขารูตามเปนจริงวา "นี้ ความทุกข,นี้เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้ ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่องกระทําใหรูวา "ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้" ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/551/1719.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง