[Font : 15 ]
| |
9. การเสพปัจจัย 3 |  

สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู่ ซึ่ง จีวร ชนิดไร อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม, จีวรชนิดนี้ เป็นจีวรอันบุคคล ไม่ควรเสพ.

สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู่ ซึ่ง จีวร ชนิดไร อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ, จีวรชนิดนี้ เป็นจีวรอันบุคคล ควรเสพ.

(ในกรณีแห่งปัจจัย คือ บิณฑบาต และเสนาสนะ ก็มีหลักเกณฑ์ที่ได้ตรัสไว้ทำนองเดียวกันกับในกรณีแห่ง จีวร ข้างบนนี้).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง