[Font : 15 ]
| |
: เกี่ยวกับ "ผู้นั้น" หรือ "ผู้อื่น" |  

ครั้งหนึ่ง ที่เชตวัน พราหมณ์ผู้หนึ่ง ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วทูลถามว่า "ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! ผู้นั้นกระทำ, ผู้นั้นเสวย (ผล) ดังนั้นหรือ?"

พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสตอบว่า "พราหมณ์! คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่า "ผู้นั้นกระทำ, ผู้นั้นเสวย (ผล)" ดังนี้: นี้เป็นส่วนสุด (มิใช่ทางสายกลาง) ที่ 1"

"ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! ก็ผู้อื่นกระทำ, ผู้อื่นเสวย (ผล) หรือ?"

พราหมณ์ ! คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฎฐิว่า "ผู้อื่นกระทำ, ผู้อื่นเสวย (ผล)" ดังนี้: นี้เป็นส่วนสุด (มิใช่ทางสายกลาง) ที่ 2.

พราหมณ์! ตถาคต ย่อม แสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น.... (ต่อจากนี้ ทรงแสดงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ซี่งแสดงความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ดังนั้นจึงไม่มีผู้นั้น หรือผู้อื่น)

- บาลี นิทาน. สํ. 16/90/170. ตรัสแก่พราหมณ์ผู้หนึ่ง ที่เชตวัน ใกล้เมืองสาวัตถี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง