[Font : 15 ]
| |
ทั้งในอดีต - อนาคต - ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจตามความเป็นจริง |  

ภิกษุ ท.! ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต, สมณะหรือพราหมณเหลาใด ประกาศธรรมที่ตนรูดียิ่งแลวตามเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ประกาศแลว ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง, ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต, สมณะหรือพราหมณเหลาใด จักประกาศธรรมที่ตนรูดียิ่งแลวตามเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน จักประกาศซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ในกาลเปนปจจุบันนี้, สมณะหรือพราหมณเหลาใด ประกาศอยูซึ่งธรรมที่ตนรูดียิ่งแลวตามเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทานยอมประกาศอยูซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ความจริงอันประเสริฐ 4 อยางนั้นเหลาไหนเลา ? 4 อยางคือความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความดับไมเหลือของทุกข, และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.

ภิิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข," ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/523/1659.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง