[Font : 15 ]
| |
ทรงมีพระสารีบุตรเป็นผู้รองลำดับ |  

เสละ! เราเป็นพระราชาผู้ธรรมราชา ไม่มีราชาอื่นยิ่งไปกว่า เราย่อมประกาศธรรมจักรให้เป็นไปโดยธรรม เป็นจักรที่ใครๆ จะต้านทานให้หมุนกลับมิได้. "ข้าแต่พระโคดม! พระองค์ปฏิญญาว่าเป็นสัมพุทธะ เป็นธรรมราชา ไม่มีราชาอื่นยิ่งกว่า. กล่าวอยู่ว่า "เราย่อมประกาศธรรมจักรให้เป็นไปโดยธรรม" ดังนี้, ก็ใครเล่าหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ เป็นผู้รองลำดับของศาสดา? ใครย่อมประกาศตามได้ซึ่งธรรมจักรที่พระองค์ประกาศแล้ว?" เสลพราหมณ์ ทูลถาม. เสละ ! สารีบุตรเป็นผู้รองลำดับตถาคต ย่อมประกาศตามเราได้ ซึ่งอนุตตรธรรมจักร อันเราประกาศแล้ว. พราหมณ์! สิ่งที่ควรรู้เราได้รู้แล้ว,สิ่งควรทำให้เจริญ เราได้ทำให้เจริญแล้ว, สิ่งควรละ เราได้ละแล้ว เพราะเหตุนั้นเราจึงเป็น "พุทธะ". ท่านจงหมดความกังขาในเรา จงวาง ใจเราเถิด พราหมณ์! การได้พบเห็นพระสัมพุทธเจ้าเนือง ๆ นั้น ย่อมเป็นของยาก : ท่านเหล่านั้นเป็น ผู้ที่ยากที่จะปรากฎขึ้นเนือง ๆ ในโลก. พราหมณ์! เราเป็นสัมพุทธะผู้เป็นหมอผ่าตัด (ซึ่งความทุกข์อัน เสียบแทงสัตว์) อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, เราเป็นพรหม ไม่มีใครเทียบได้, เป็นผู้เหยียบย่ำเสียซึ่งมาร และเสนามาร, ทำศัตรูหมู่อมิตรทั้งสิ้นให้อยู่ในอำนาจได้แล้ว เป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหน ๆ บันเทิงอยู่. ๒. บาลี เสลสูตร ม.ม. ๑๓/๕๕๔/๖๐๙. ตรัสแก่เสลพราหมณ์ ที่ราวป่าแห่งอาปณนิคม แคว้น อังคุตตราปะ.

"ข้าแต่พระโคดม! พระองค์ปฏิญญาว่าเป็นสัมพุทธะ เป็นธรรมราชา ไม่มีราชาอื่นยิ่งกว่า. กล่าวอยู่ว่า "เราย่อมประกาศธรรมจักรให้เป็นไปโดยธรรม" ดังนี้, ก็ใครเล่าหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ เป็นผู้รองลำดับของศาสดา? ใครย่อมประกาศตามได้ซึ่งธรรมจักรที่พระองค์ประกาศแล้ว?" เสลพราหมณ์ ทูลถาม.

เสละ ! สารีบุตรเป็นผู้รองลำดับตถาคต ย่อมประกาศตามเราได้ ซึ่งอนุตตรธรรมจักรอันเราประกาศแล้ว. พราหมณ์! สิ่งที่ควรรู้เราได้รู้แล้ว,สิ่งควรทำให้เจริญ เราได้ทำให้เจริญแล้ว, สิ่งควรละ เราได้ละแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็น "พุทธะ". ท่านจงหมดความกังขาในเรา จงวางใจเราเถิด พราหมณ์! การได้พบเห็นพระสัมพุทธเจ้าเนืองๆ นั้น ย่อมเป็นของยาก : ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยากที่จะปรากฎขึ้นเนืองๆ ในโลก. พราหมณ์! เราเป็นสัมพุทธะผู้เป็นหมอผ่าตัด (ซึ่งความทุกข์อันเสียบแทงสัตว์) อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, เราเป็นพรหม ไม่มีใครเทียบได้, เป็นผู้เหยียบย่ำเสียซึ่งมารและเสนามาร, ทำศัตรูหมู่อมิตรทั้งสิ้นให้อยู่ในอำนาจได้แล้ว เป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ บันเทิงอยู่.

- บาลี เสลสูตร ม.ม. 13/554/609. ตรัสแก่เสลพราหมณ์ ที่ราวป่าแห่งอาปณนิคม แคว้นอังคุตตราปะ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง