[Font : 15 ]
| |
ทรงอยู่อย่างมีจิตที่ปราศจาก "หัวคันนา" |  

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! พระตถาคตสลัดแล้ว ปราศจากแล้ว พ้นพิเศษแล้วจากธรรมเท่าไร จึงทรงอยู่อย่างมีจิตปราศจากสิ่งที่เปรียบเสมือนเครื่องกั้นเขต พระเจ้าข้า?"

วาหุนะ! ตถาคต สลัดแล้ว ปราศจากแล้ว พ้นพิเศษแล้ว จากธรรมท. 10 อย่าง จึงอยู่อย่างมีจิตปราศจากสิ่งที่เปรียบเสมือนเครื่องกั้นเขต. ธรรม ท. 10 อย่างนั้น คืออะไรเล่า? คือ ตถาคตสลัดแล้ว ปราศจากแล้ว พ้นพิเศษแล้วจากรูป จากเวทนา จากสัญญา จากสังขาร ท. จากวิญญาณ จากชาติ จากชรา จากมรณะ จากทุกข์ ท. จากกิเลส ท. จึงอยู่อย่างมีจิตปราศจากสิ่งที่เปรียบเสมือนเครื่องกั้นเขต.

วาหุนะ! เปรียบเหมือน ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบัวบุณฑริกเกิดแล้วเจริญแล้ว ในน้ำ โผล่พ้นขึ้นจากน้ำตั้งอยู่โดยไม่เปื้อนด้วยน้ำ, ฉันใด; วาหุนะ!ตถาคต ก็สลัดแล้ว ปราศจากแล้ว พ้นพิเศษแล้วจากธรรม ท. 10 อย่างเหล่านี้อยู่อย่างมีจิตปราศจากสิ่งที่เปรียบเสมือนเครื่องกั้นเขต ฉันนั้นแล.

- บาลี ทสก. อํ. 24/162/81. ตรัสแก่พระวาหุนะ ที่ฝั่งสระโบกขรณีชื่อคัดครา ใกล้เมืองจัมปา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง