[Font : 15 ]
| |
: ทรงตัดรอนอำนาจมาเหมือนเด็กริดรอนก้ามปู |  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีอยู่ในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคม; มีปูอยู่ในสระนั้น. มีเด็กหญิงชายเป็นอันมากออกมาจากหมู่บ้านแล้ว ไปสู่สระโบกขรณี; ถึงแล้วคร่าปูนั้นขึ้นมาจากน้ำ วางลงบนบกแล้วปูชูก้ามใดๆ ขึ้นมา เด็กหญิงชายเหล่านั้นก็ทำก้ามนั้นๆ ให้ขาด ให้หัก ให้หลุดด้วยท่อนไม้หรือก้อนหินกรวด.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ปูนั้นมีก้ามอันขาดแล้วหักแล้วหลุดแล้วอย่างนี้ไม่อาจจะลงไปสู่สระโบกขรณีนั้นเหมือนอย่างเดิมได้อีก, ฉันใด; ทิฎฐิที่เป็นเสี้ยนหนามปกคลุมอยู่ ยักไปยักมา ไม่อยู่ในร่องรอย ใดๆ ของข้าพระองค์ ทั้งหมดทั้งสิ้นอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำให้ขาดแล้ว หักแล้ว หลุดแล้ว ฉันนั้นเหมือนกัน. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! บัดนี้ข้าพระองค์ ไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเพื่อหาช่องทำลายล้างอีกต่อไป.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง