[Font : 15 ]
| |
ไม่เคยทรงพรั่นพรึงในท่ามกลางบริษัท |  

สารีบุตร! บริษัทสมาคม 8 ชนิด คือขัติยบริษัท พราหมณบริษัทคหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัทและพรหมบริษัท. ตถาคตประกอบด้วยความองอาจ 4 อย่าง05.24 เข้าไปสู่ที่ประชุมแห่งบริษัทแปดชนิดเหล่านี้.

สารีบุตร! ตถาคตเคยเข้าไปสู่ ขัตติยบริษัท (หรือ) พราหมณบริษัท ฯลฯ พรหมบริษัท. จำนวนบริษัทนับด้วยร้อยเป็นอันมาก. เคยนั่งประชุม เคยเจรจา เคยสากัจฉา, เราย่อมจำเรื่องนั้นๆ ได้ดี และนึกไม่เห็นวี่แววอันใดเลยว่า ความกลัว ก็ดี ความประหม่า ก็ดี เคยเกิดขึ้นแก่เราในที่ประชุมนั้นๆ, เมื่อไม่นึกเห็น ก็เป็นผู้ถึงความเกษม ถึงความไม่กลัว ถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้.

- บาลี มู.ม. 12/146/168. ตรัสแก่ท่านพระสารีบุตร ที่นอกนครเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง