[Font : 15 ]
| |
ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง |  

"พระโคดมผู้เจริญ! มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ๆ ผู้ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ) แล้วบัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่ง ๆ. พระโคดมผู้เจริญ! ในบรรดาสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่ง ๆ เหล่านั้น พระโคดมผู้เจริญ! พระองค์เป็นพวกไหน?"

ภารทวาชะ! เรากล่าว มาตรฐานที่ต่างกัน ในบรรดาสมณพราหมณ์ผู้ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในะธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ) เหล่านั้น :

ภารทวาชะ! สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุ-อภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ), เขาเป็นพวกมีหลักลัทธิที่ฟังตามๆ กันมา (อนุสฺสวิกา); โดยการฟังตามๆ กันมานั้น เขาได้บัญญัติหลักลัทธิ-พรหมจรรย์ขึ้นมา ดังเช่นพวกพราหมณ์ไตรเพท (พฺราหฺมณา เตวิชฺชา); นี้มีอยู่พวกหนึ่ง.

ภารทวาชะ ! สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ); เพราะอาศัยสัทธาอย่างเดียวเป็นมาตรฐาน (เกวลํ สทฺธามตฺตกา) เขาได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมาดังเช่นพวกนักตรึกตรอง (ตกฺกี วีมํสี); นี้ก็มีอยู่พวกหนึ่ง.

ภารทวาชะ! สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ซึ่งก็ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ) ได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมา ด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่ง (อภิญญา) ซึ่งธรรมด้วยตนเองโดยแท้ ในธรรม ท.ที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน; นี้ก็มีอยู่พวกหนึ่ง. ภารทวาชะ! ท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ว่า เราเป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาสมณพราหมณ์พวกนั้น.

- บาลี สคารวสูตร ม.ม. 13/668/737. ตรัสแก่สคารวมาณพที่ไปทูลถามเรื่องนี้กะพระองค์ที่สวนมะม่วงของพวกโตเทยยพราหมณ์ ใกล้หมู่บ้านปัจจลกัปป์ แคว้นโกศล.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง