[Font : 15 ]
| |
สิ่งที่เรียกว่า "บรมธรรม"

- 4 –

8 เมษายน 2512

วันนี้ ได้ล่วงมาถึงเวลา 5.00 น. แล้ว ซึ่งเป็นเวลาที่จะพูดอะไรกันสักเรื่องหนึ่ง ตามเคย.

สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า "บรมธรรม"คำว่า "บรมธรรม" อาจจะไม่มีในปทานุกรมในสมัยนี้ ซึ่งอาจจะพูดได้ว่า เพราะไม่สนใจกันมากจนถึงกับมีคำๆ นี้ใช้ เลยไม่มีคำบัญญัติเฉพาะขึ้นใช้ ; แต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้ว สิ่งที่เรียกว่า "บรมธรรม" นี้ ก็เป็นสมบัติของธรรมชาติ ซึ่งสูงสุด ที่มนุษย์ควรจะรู้จักและควรจะมี.

คำว่า "บรมธรรม" มีใช้ในพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นคำบัญญัติเฉพาะในพุทธศาสนา แต่ว่าในภาษาไทยธรรมดา ยังไม่เคยเห็น อาจจะมีในสมัยหนึ่งก็ได้ หรืออย่างน้อยก็จะมีในอนาคต. สำหรับคำว่า"บรมธรรม" แปลว่า ธรรมอันเป็นบรม คือสูงสุด หรืออย่างยิ่ง ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านั้น นั่นเอง. สิ่งนี้ อาจจะเรียกชื่อในภาษาอื่น เป็นอย่างอื่น และเราก็ไม่ได้พิจารณาดูให้ดี จึงไม่ได้สะดุดตาสะดุดใจเพราะเขา


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ