[Font : 15 ]
| |
ไม่ได้ทรงพยากรณ์เพื่อให้ชอบใจผู้ฟัง |  

อนุรุทธ์ ท.! อุบาสิกาในศาสนานี้ ได้ฟังข่าวว่า "อุบาสิกาชื่ออย่างนี้ตายแล้ว. เธอเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ให้ว่า เธอเป็นโอปปาติกสัตว์ (พระอนาคามี) เพราะความสิ้นสัญโญชน์ในเบื้องต่ำ 5 อย่าง เป็นผู้จักปรินิพพานในภพที่เกิดใหม่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้น" ดังนี้.05.7 ก็เธอนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้ที่อุบาสิกาผู้นั้นได้เคยเห็นอยู่ด้วยตาตนเอง ได้ฟังอยู่เองเนืองๆ ว่า "พี่น้องหญิงคนชื่อนี้เธอมีศีล มีธรรม มีปัญญา มีความเป็นอยู่ตามปรกติมีความละวาง อย่างนี้ๆ" ดังนี้. อุบาสิกาผู้นั้น เมื่อระลึกถึงสัทธา ศีล สุตะจาคะ ปัญญา ของอุบาสิกาผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นอยู่ ก็ย่อมน้อมจิตไปเพื่อความเป็นเหมือนเช่นนั้นบ้าง. อนุรุทธ์ ท.! ด้วยอาการอย่างนี้แล ความอยู่เป็นผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาผู้ระลึกอยู่นั้น. ...ฯลฯ...

อนุรุทธ์ ท.! ตถาคตจะได้พยากรณ์สาวกที่ทำกาละล่วงลับไปแล้วว่า "ผู้นี้เกิดแล้วในภูมิโน้น ผู้โน้นเกิดแล้วในภูมินี้" ดังนี้ เพื่อล่อลวงมหาชนก็หาไม่ เพื่อเกลี้ยกล่อมมหาชนก็หาไม่ เพื่อผลคือลาภสักการะเสียงสรรเสริญก็หาไม่ เพื่อหวังว่ามหาชนจะได้รู้จักเรา ด้วยการทำอย่างนี้ก็หาไม่. อนุรุทธ์ ท.! กุลบุตรผู้มีสัทธา รู้จักคุณอันยิ่งใหญ่ ปราโมทย์ในคุณอันยิ่งใหญ่ก็มีอยู่, กุลบุตรเหล่านั้น ครั้นฟังคำพยากรณ์นั้นแล้ว ย่อมน้อมจิตไปเพื่อความเป็นเหมือนอย่างนั้นบ้าง. ข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข แก่กุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนาน.

- บาลี นฬกปานสูตร ม.ม. 13/212/202. ตรัสแก่พระอนุรุทธ์กับพวก ในป่าทองกวาว ใกล้บ้านนฬกปานะ เขตโกศล.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง