[Font : 15 ]
| |
สมภารไม่ติดถิ่น |  

ภิกษุ ท.! อานิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมาย 5 อย่างเหล่านี้มีอยู่ 5 อย่างอะไรบ้างเล่า? 5 อย่างคือ:-

(1) เธอ ย่อมไม่มีความตระหนี่ที่อยู่ (คือไม่หวงเสนาสนะที่สบายๆ เมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ด้วย ก็แบ่งอยู่อาศัยด้วยความเต็มใจ).

(2) เธอ ย่อมไม่มีความตระหนี่สกุลอุปัฏฐาก (คือ ยินดีให้ภิกษุอื่นรู้จักมักคุ้น ด้วยสกุลอุปัฏฐากของตน).

(3) เธอ ย่อมไม่มีการหวงลาภ (คือการอยู่อย่างมีจุดหมาย ไม่คิดสะสมสิ่งของ จึงไม่มีการหวงสิ่งของต่างๆ ไว้ เพื่อการสะสม ยินดีแจกจ่ายลาภที่เกิดขึ้นเสมอ).

(4) เธอ ย่อมไม่มีการหวงชื่อเสียง เกียรติยศ (คือมีมุทิตาจิตกับผู้ที่ได้รับชื่อเสียงในถิ่นนั้น).

(5) เธอ ย่อมไม่มีการหวงคุณธรรม (คือมีใจหวังอนุเคราะห์ให้ผู้อื่นเจริญด้วยปริยัติธรรม ปฏิปัติธรรม และปฏิเวธธรรม ไม่คิดว่าจะเป็นคู่แข่งที่ครอบงำตน).

ภิกษุ ท.! อานิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมาย มี 5 อย่างเหล่านี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/286/224, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง