[Font : 15 ]
| |
เสด็จบ้านภัณฑคาม |  

อานนท์! การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้ เป็นการเห็นครั้งสุดท้าย, มาเถิด, อานนท์! เราจักไปสู่บ้านภัณฑคาม. (ณ ที่นี้ได้ตรัสธรรมเทศนาหลายอย่าง มีใจความเป็นต้นว่า เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ จึงต้องท่อง เที่ยวไปในสงสาร ทั้งพระองค์เองและผู้อื่น).

ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า, เหล่านี้เป็นสิ่งที่พระะโคตมะผู้มีเกียรติยศ ได้รู้ได้ถึงแล้ว. ครั้นรู้แล้วย่อมบอกแก่ภิกษุ ท. พระศาสดา ผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วก็ปรินิพพาน อย่างลืมตา.

(ต่อจากนี้ได้ตรัสศีล-สมาธิ-ปัญา โดยนัยเดียวกับที่ตรัสที่สวนอัมพลัฎฐิกา อีกเป็นอันมาก).

- มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. 10/142/109.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง