[Font : 15 ]
| |
ภิกษุร้องเพลง |  

ภิกษุ ท.! โทษของภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาว มี 5 อย่างเหล่านี้ 5 อย่างอะไรกันเล่า? 5 อย่างคือ:-

(1) แม้ตนเองก็กำหนดยินดีในเสียงนั้น

(2) แม้คนอื่น ก็พลอยกำหนดยินดีในเสียงนั้น.

(3) แม้พวกคฤหบดี ก็พากันยกโทษติเตียนได้ว่า "พวกสมณะสากยบุตรเหล่านี้ ก็ขับเพลงเหมือนพวกเราขับเพลงทีเดียวนะ" ดังนี้.

(4) เมื่อภิกษุนั้นยังรู้สึกลุ่มหลงในกระแสเสียงนั้นอยู่ สมาธิก็พังทลาย.

(5) อนุชนรุ่นหลัง จะถือเอาเป็นแบบอย่าง

ภิกษุ ท.! โทษของภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาว มี 5 อย่างเหล่านี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/279/209.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง