[Font : 15 ]
| |
ผู้ต้องติดต่อด้วยสตรี |  

ท่านพระอานนท์ ทูลถามว่า :-

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ข้าพระองค์ทั้งหลาย จะปฏิบัติมาตุคาม (สตรี) อย่างไร?"

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า :-

"ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อยังมีการพบปะกัน จะพึงปฏิบัติอย่างไรเล่า?"

"อานนท์! การไม่พูดด้วย".

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อต้องพูดด้วย จะถึงปฏิบัติอย่างไรเล่า?"

"อานนท์! ถ้าต้องพูดด้วย พึงมีสติแล".

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. 10/164/132.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง