[Font : 15 ]
| |
ราคีของนักบวช |  

ภิกษุ ท.! นี้ เครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์และพระอาทิตย์ มีอยู่ 4 อย่าง อันเป็นเหตุให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ ไม่สุกใส ไม่สว่างไสวรุ่งเรือง. 4 อย่าง อะไรบ้าง? 4 อย่างคือ เมฆ, หมอก, ผลคลี, และอสุรินทราหู. ภิกษุ ท.! นี้ เครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์และพระอาทิตย์ อันเป็นเหตุให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่สุกใส ไม่สว่างไสวรุ่งเรือง มีอยู่ 4 อย่างนี้.

ภิกษุ ท.! นี้ ฉันใดก็ฉันนั้น : เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ก็มีอยู่สี่อย่าง อันเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่ผ่องใส ไม่งามสง่ารุ่งเรือง. 4 อย่างอะไรบ้าง? 4 อย่างคือ:-

(1) สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ดื่มสุราเมรัย ไม่งดเว้นจากการดื่ม สุราเมรัย

(2) สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ยังมีการกระทำ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) อย่างที่คนคู่เขาทำต่อกัน011.4 ไม่งดเว้นจากการกระทำเช่นนั้น

(3) สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ยินดีในการมีทองและเงิน ไม่งดเว้นจากการรับทองและเงิน.

(4) สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัยของสมณะ ไม่งดเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดวิสัย

ภิกษุ ท.! นี้ เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ มีอยู่ 4 อย่างนี้ อันเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ ไม่ผ่องใส ไม่งามสง่ารุ่งเรือง แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก อํ 21/65/50


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง