[Font : 15 ]
| |
ทรงมีความสุขยิ่งกว่ามหาราช |  

"พระโคดมผู้มีอายุ! พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธ มีความอยู่เป็นสุข กว่าพระสมณโคดม หรือว่าพระสมณโคดมมีความอยู่เป็นสุขกว่า?"

นิครนถ์ ท.! ถ้าอย่างนั้นเราขอถามกลับแก่ท่านทั้งหลาย. ท่าน ท.เห็นว่าควรตอบให้ถูกต้องอย่างไร ก็จงตอบอย่างนั้นเถิด, เราถามท่านทั้งหลายว่าท่านมีความเห็นอย่างไร คือพระจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งมคธ สามารถทำ กายมิให้หวั่นไหว ทำวาจาให้สงบเงียบ เสวยความสุขอย่างเดียวล้วน อยู่ตลอดเวลา 7 วัน 7 คืน ได้หรือไม่?

"พระโคดมผูมีอายุ! ข้อนั้นหามิได้เลย."

นิครนถ์ ท.! พระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งมคธ สามารถทำกายมิให้หวั่นไหว ทำวาจาให้สงบเงียบ เสวยความสุขอย่างเดียวล้วน อยู่ตลอดเวลา 6 วัน 6 คืน, ..5 วัน 5 คืน, ..4 วัน 4 คืน, 3 วัน 3 คืน, ..2 วัน 2 คืน,..1 วัน 1 คืน, ได้หรือไม่?

"พระโคดมผู้มีอายุ! ข้อนั้นหามิได้."

นิครนถ์ ท.! เราแล สามารถเพื่อทำกายมิให้หวั่นไหว ทำวาจาให้สงบเงียบ เสวยความสุขอย่างเดียวล้วน อยู่ตลอดเวลา 1 วัน 1 คืน, หรือ 2 วัน 2 คืน, ..3 วัน 3 คืน, ..4 วัน 4 คืน, ..5 วัน 5 คืน, ..6 วัน 6 คืน, .. หรือ 7 วัน 7 คืน เป็นกำหนด ได้ตามปรารถนา. นิครนถ์ ท.! เมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านทั้งหลายจะเข้าใจอย่างไร? พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธมีวิหารธรรมเป็นสุขกว่าเรา หรือว่าเรามีวิหารธรรมเป็นสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธ?

"พระโคดมผู้มีอายุ! ถ้าเป็นอย่างนี้ พระสมณโคดมเป็นผู้มีวิหารธรรมเป็นสุขกว่า"

- บาลี จูฬทุกขักขันธสูตร มู.ม. 12/187/220. ตรัสเล่าเรื่องที่ทรงสนทนากับนิครนถ์เรื่องนี้ แก่เจ้ามหานาม ที่นิโครธาราม ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง