[Font : 15 ]
| |
ภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์แล้ว |  

มหาราชะ! ภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้ว เป็นอย่างไรเล่า?

มหาราชะ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต วางทอนไมและศัสตราเสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลในบรรดาสัตวทั้งหลายอยู่; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง, เปนผู้ละอทินนาทาน เวนขาดจากอทินนาทาน ถือเอาแตของที่เขาใหแลว หวังอยูแตของที่เขาให เปนคนสะอาด ไมเปนขโมยอยู; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง, เปนผูละกรรมอันมิใชพรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติ ประพฤติหางไกล เวนขาดจากการเสพเมถุน อันเปนของชาวบาน; แม้นี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. เปนผูละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตความจริง รักษาความสัตว มั่นคงในคําพูด ควรเชื่อถือได ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. เปนผูละคําสอเสียด เวนขาดจาดคําสอเสียด ไดฟงจากฝายนี้แลว ไมเก็บไปบอกฝายโนน เพื่อใหฝายนี้แตกราวกัน หรือไดฟงจากฝายโนนแลว ไมนํามาบอกแกฝายนี้ เพื่อให้ฝายโนนแตกราวกัน แตจะสมานคนที่แตกกันแลว ใหกลับพร้อมเพรียงกัน อุดหนุนคนที่พรอมเพรียงกันอยู ใหพรอมเพรียงกันยิ่งขึ้น เปนคนชอบในการพรอมเพรียง เปนคนยินดีในการพร้อมเพรียง เปนคนพอใจในการพรอมเพรียง กลาวแตวาจาที่ทําใหพรอมเพรียงกัน; แมนี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง, เป็นผู้ละการกลาวคําหยาบเสีย เวนขาดจากการกลาวคําหยาบ กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ เสนาะโสต ใหเกิดความรัก เป็นคําฟูใจ เป็นคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใครที่พอใจของมหาชน; แมนี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. เป็นผู้ละคําพูดที่โปรยประโยชนทิ้งเสีย เวนขาดจากการพูดเพอเจอ กลาวแตในเวลาอันสมควร กลาวแตคําจริง เปนประโยชน์ เป็นธรรม เป็นวินัย กลาวแตวาจามีที่ตั้ง มีหลักฐานที่อางอิง มีเวลาจบ ประกอบดวยประโยชน์ สมควรแกเวลา; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่งๆ.

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผูเวนขาดจากการลางผลาญพืชคามและภูตคาม, เป็นผูฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว เวนจากการฉันในราตรีและวิกาล. เปนผู้เว้นขาดจากการฟอนรํา การขับรอง การประโคม และการดูการเลนชนิดเปน ขาศึกแกกุศล. เป็นผูเว้นขาดจากการประดับประดา คือทัดทรงตกแตงดวยมาลา และของหอมและเครื่องลูบทา. เป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ. เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทอง. เป็นผู้เว้นขาดจากการรับขาวเปลือก. เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. เป็นผู้เว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิง. เป็นผู้เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย. เปนผู้เว้นขาดจากการรับแพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ทั้งผูและเมีย. เปนผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวน. เป็นผู้เว้นขาดจากการับใชเปนทูต ไปในที่ตางๆ (ใหคฤหัสถ). เปนผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขาย. เป็นผู้เว้นขาดจากการโกงดวยตาชั่ง การลวงดวยของปลอม และการฉอดวยเครื่องนับ (เครื่องตวงและเครื่องวัด) เปนผู้เว้นขาดจากการโกง ดวยการนับสินบนและลอลวง. เปนผู้เว้นขาดจาก การตัด การฆา การจําจอง การซุมทําราย การปลน และการกรรโชก. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่งๆ.

- บาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร สี.ที. 9/83/103, ตรัสแกพระเจาอชาตสัตตุ ผู้ทูลถามเรื่องนี้โดยเฉพาะ ที่สวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ ใกลนครราชคฤห.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง