[Font : 15 ]
| |
ตอบปัญหา

ทีนี้ ชั่วเวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยนี้ ถือเป็นโอกาสสำหรับตอบปัญหาซึ่งมีผู้สงสัยข้องใจอยู่บางอย่างตามที่จะตอบได้ ปัญหาอันนี้มีว่า :-

1. ถาม - ขอทราบที่มาของธรรมยุติ และ มหานิกาย เหตุใดจึงการแตกแยกกัน จะมีทางรวมเป็นนิกายเดียวกันได้หรือไม่. ?

ตอบ - ปัญหาอย่างนี้ ไม่ใช่ปัญหาธรรมะโดยตรง และไม่ใช่ปัญหาที่เป็นหลักพุทธศาสนาด้วย มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับประวัติหรือความเป็นมาของบุคคลที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้น. ที่ว่า แยกกัน ทำไมจึงแยกกันนี้ ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่ของประหลาดหรือแปลก เป็นธรรมดา อาตมาได้กล่าวไว้แล้วในวันที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นมาของศาสนานั้น ว่าแยกกันเพราะเกิดความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะการตีความหมายของหลักธรรมะหรือถ้อยคำ ในพระคัมภีร์นั้นต่างกัน และในที่สุดมันแยกกันเพราะประโยชน์มันขัดกัน ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ประโยชน์เป็นวัตถุ นี่ทำให้แยกกันได้เหมือนกัน มันอาจจะเป็นเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ จึงเกิดมี ธรรมยุติ หรือมหานิกายขึ้น. ถ้าอยากทราบโดยละเอียด ก็ไปศึกษาเอาเองจากเรื่องราวซึ่งเขามีอยู่มาก พิมพ์จำหน่ายก็มี อาตมาไม่ต้องระบุลงไปตรงๆ ว่า ข้อไหน แต่ต้องในสามข้อนี้มีความเห็นโดยสุจริตใจนี้ แตกต่างกัน แล้วเกิดการตีความหลักพระธรรมต่างกัน แล้วเกิดมายึดถือในประโยชน์ทางวัตถุ แล้วประโยชน์นั้นมันขัดกัน เลยต้องแยกกันไม่หันหน้าเข้าหากัน. ทางที่จะรวมกันได้หรือไม่นั้น มันมีได้ ก็ได้ ในเมื่อมันมีเหตุปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมมันหมุนไปในทางที่ทำให้รวมกันได้ ที่แล้วมาในอดีตนั้น พระมหาจักรพรรดิบางองค์ รวมนิกายได้ก็มี หรือว่ารวมโดยการแยกที่ผิดออกไปเสีย


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ