[Font : 15 ]
| |
ธาตุสี่ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา |  

ราหุล ! เธอเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ? ปฐวีธาตุ อาโปธาตุเตโชธาตุ วาโยธาตุ9 เที่ยงหรือไมเที่ยง ?

"ไมเที่ยง พระเจาขา ! "

ก็สิ่งใด ไมเที่ยง, สิ่งนั้น เปนทุกข หรือเปนสุขเลา?

"เปนทุกข พระเจาขา !"

ก็สิ่งใด ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรแลหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น วา "นั่น เปนของเรา, นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา."

"ขอนั้น ไมควรเห็นเชนนั้น พระเจาขา !"

- นิทาน.สํ. 16/291/616.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง