[Font : 15 ]
| |
เบญจขันธ์ เป็นทั้งผู้ฆ่าและผู้ตาย |  

"ขาแตพระองคผูเจริญ! คนกลาวกันวา 'มาร มาร' ดังนี้, เขากลาวกันวา 'มาร' เชนนี้ มีความหมายเพียงไร พระเจาขา ?"

ราธะ ! เมื่อ (ความยึดถือใน) รูปมีอยู, มารก็จะมี ผูใหตายก็จะมี หรือผูตายก็จะมี.

ราธะ ! เมื่อ (ความยึดถือใน) เวทนามีอยู, มารก็จะมี ผูใหตายก็จะมี หรือผูตายก็จะมี

ราธะ ! เมื่อ (ความยึดถือใน) สัญญามีอยู, มารก็จะมี ผูใหตายก็จะมี หรือผูตายก็จะมี.

ราธะ ! เมื่อ (ความยึดถือใน) สังขารทั้งหลายมีอยู, มารก็จะมี ผูใหตายก็จะมี หรือผูตายก็จะมี.

ราธะ ! เมื่อ (ความยึดถือใน) วิญญาณมีอยู, มารก็จะมี ผูใหตายก็จะมี หรือผูตายก็จะมี.

ราธะ ! เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้เธอ พึงเห็นรูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี และวิญญาณก็ดี วาเปนมาร, ว่าเปนผูใหตาย, วาผูตาย, วาโรค, วาหัวฝ, วาลูกศร, วาทุกข, และวาทุกขที่เกิดแลว, บุคคลเหลาใดเห็นขันธทั้งหาในลักษณะเชนนี้ บุคคลเชนนั้นชื่อวาเห็นอยูโดยชอบ แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/231/366.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง