[Font : 15 ]
| |
ลัทธินิกาย และความเป็นมาแห่งศาสนา

คำบรรยาย “หลักพระพุทธศาสนา” และวิธีปฏิบัติครั้งที่ 9/2504

เรื่อง ลัทธินิกายและความเป็นมาแห่งศาสนา

ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ

บรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ กระทรวงยุติธรรม

13 มกราคม 2504

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่ 9 นี้ อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า ลัทธินิกายและความเป็นมาแห่งศาสนา. เนื่องจากว่า การที่เราจะทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยละเอียดหรือลึกซึ้งเพียงพอนั้น เราควรจะได้ทราบความเป็นมาอย่างไรของสิ่งนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ, และในที่สุดมันได้เปลี่ยนแปลงแตกแยกออกไปเป็นอย่างไร เราจะได้เข้าใจถึงข้อที่ว่า มันเปลี่ยนรูปไปได้อย่างไรบ้าง ; และอะไรคงจะเป็นส่วนที่ถูกต้องหรือควรสนใจ อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรสนใจหรือยึดถือเป็นหลัก. และอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเราได้ทราบถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน้าสิ่งนั้น หรือในขณะเดียวกันหรือหลังจากสิ่งนั้น เรื่องนั้น ก็ยิ่งเป็นการทำให้เข้าใจสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นจึงได้กำหนดหัวข้อลงไปว่าความเป็นมาแห่งศาสนา และการแบ่งแยกกันเป็นลัทธินิกาย.

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ข้อแรกจะต้องทราบถึงการที่ศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกอย่างไร ; จนกระทั่งเกิดศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนา นี้เป็นการช่วยให้เข้าใจสิ่งที่


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ