[Font : 15 ]
| |
ปฏิจจสมุปบาท

คำบรรยาย “หลักพระพุทธศาสนา” และวิธีปฏิบัติครั้งที่ 3/2504

เรื่อง

ปฏิจจสมุปบาท

ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ

บรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ กระทรวงยุติธรรม

29 ธันวาคม 2503

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่ 3 นี้ เราจะได้พูดกันถึงเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท”.

ปฏิจจสมุปบาทเป็นความจำเป็นอยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้คำบาลีบางคำ แต่ก็เป็นเครื่องเรืองปัญญายิ่งขึ้นทุกที ; และเนื่องจากคำว่า ปฏิจจสมุปบาท นี้เป็นคำที่เป็นชื่อของธรรมะ ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ธรรมะที่ชื่อ ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยตรง ที่เราจะต้องทราบไว้สำหรับเผื่อถูกถามโดยเฉพาะจากชาวต่างประเทศ และที่ดีที่สุดคือว่าธรรมะชื่อนี้เป็นการแสดงอย่างที่เรียกว่าทันสมัยหรือสบหลักวิทยาศาสตร์หรืออะไรทำนองนั้น ซึ่งเป็นเครื่องเชิดชูพระพุทธศาสนา ; ฉะนั้นจึงขอร้องให้จดจำคำว่า ปฏิจจสมุปบาท ไว้.

คำว่า “ปฏิจจะ” แปลว่าอาศัย แล้วคำว่า “สมุปบาท” นี่แปลว่าเกิดขึ้นครบถ้วน ; เมื่อรวมกันก็แปลว่า อาการที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น, อาศัยกัน


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ