[Font : 15 ]
| |
: ทรงดึงผมช่วยคนจะตกเหวไว้ได้ |  

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! เปรียบเหมือนบุรุษ จับบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังจะตกไปสู่เหว ดึงผมลากขึ้นมาให้ยืนอยู่บนพื้นข้างบน ฉันใด; ในกรณีนี้ก็ฉันนั้น : ข้าพระองค์ก็เป็นผู้ซึ่งกำลังจะตกไปสู่เหว อันพระโคดมผู้เจริญดึงผมลากขึ้นมาให้ยืนอยู่บนพื้นข้างบนแล้ว อย่างเดียวกัน. ...

- คำของโลหิจจพราหมณ์ ทูลแด่พระผู้มีพระภาค คราวที่ทรงแสดงธรรม เปลื้องทิฎฐิชั่วร้ายของเขาเกี่ยวกับการไม่บอกกุศลธรรมที่ตนถึงทับแล้ว. สี.ที. 9/294/364.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง