[Font : 15 ]
| |
ทรงดับเย็นเพราะไม่ทรงยึดทั่นการรู้สิ่งที่สมมติกันว่าเลิศ |  

ภัคควะ! เรารู้ทั่วถึงซึ่งสิ่งที่คน ท. สมมติกันว่าเลิศ, และรู้ยิ่งกว่ารู้;และเราไม่จับฉวยลูบคลำซึ่งการรู้นั้น. เมื่อเราไม่จับฉวยลูบคลำอยู่นั้นแหละ, ความดับเย็นเฉพาะตนโดยแท้ ย่อมเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งแก่เรา, เป็นความดับเย็นที่เมื่อตถาคตรู้เฉพาะอยู่ ย่อมไม่ถึงซึ่งอนยะ (ความทุกข์นานาแบบ).

หมายเหตุ : สิ่งที่สมมติกันว่าเลิศในกรณีนี้ คือสิ่งที่เป็นผลแห่งการปฎิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพรหม หรือการอยู่ร่วมกับพระเจ้า ซึ่งถือกันว่าเป็นคุณธรรมสูงสุดแห่งสมัยนั้น ของชนพวกนั้น. (ดูรายละเอียดจากปฎิกสูตร ปา.ที. 11/29/13-16).

-ผู้รวบรวม.

- บาลี ปฎิกสูตร ปา. ที. 11/29/13. ตรัสแก่ภัคควโคตตปริพพาชก ที่อารามของเขา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง