[Font : 15 ]
| |
อาการเกิดดับแห่งเวทนา |  

ภิกษุ ท.! เวทนา 3 อยางเหลานี้ เกิดมาจากผัสสะ มีผัสสะเปนมูล มีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนปจจัย. 3 อยางเหลาไหนเลา? 3 อยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.

ภิกษุ ท.! เพราะ อาศัยผัสสอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา สุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น; เพราะ ความดับแหงผัสสะอันเปนที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้น สุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้น ยอมดับไป ยอมระงับไป.

(ในกรณีแหง ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา ก็ไดตรัสไวดวยถอยคํามีนัยะอยางเดียวกัน).

ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือน เมื่อไมสีไฟสองอันสีกัน ก็เกิดความรอนและเกิดไฟ , เมื่อไมสีไฟสองอันแยกกัน ความรอนก็ดับไฟสงบไป . ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : เวทนาทั้ง 3 นี้ ซึ่งเกิดจากผัสสะ มีผัสสะเปนมูล มีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนปจจัย อาศัย ผัสสะแลวยอมเกิดขึ้น , ยอมดับไปเพราะผัสสะดับ, ดังนี้แล.

- สฬา, สํ. 18/266/389-390.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง