[Font : 15 ]
| |
ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า |  

มาลุงกยบุตร ! ตถาคตมิไดพูดกะทานวา ทานจงมาประพฤติพรหมจรรยในสํานักเรา เราจักพยากรณแกความเห็น 10 ประการ 7 แกทาน และทั้งทานก็มิไดพูดไวกะเราวา ขาพระองคจักประพฤติพรหมจรรย ในสํานักพระผูมี-พระภาคเจา, พระผูมีพระภาคเจาจักพยากรณแกทิฏฐิความเห็น 10 ประการแก ขาพระองค. เมื่อปนเชนนี้ ใครเลา โมฆบุรุษ! ที่จักบอกคืนพรหมจรรยแกใคร. มาลุงกยบุตร ! ถึงใครกลาววา เราจักยังไมประพฤติพรหมจรรย ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา จนกวาพระองคจักแกปญหาทิฏฐิ 10 แกเราเสียกอนก็ตาม ตถาคตก็ไมพยากรณปญหาทิฏฐิ 10 นั้นอยูนั่นเอง และเขาก็ตายเปลาโดยแท.

มาลุงกยบุตร ! เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่ง ถูกลูกศรอันกําซาบดวยยาพิษอยางแรงกลา มิตรอมาตย ญาติสาโลหิต จัดการเรียกแพทยผาตัดผูชํานาญ. บุรุษนั้นกลาวเสียอยางนี้วา เรายังไมรูจักตัวบุรุษผูยิงเราวาเปนกษัตริย พราหมณ เวสส ศูทร ชื่อไร โคตรไหน ฯลฯ ธนูที่ใชยิงนั้นเปนชนิดหนาไม หรือเกาฑัณฑ ฯลฯ (เปนตน) เสียกอนแลว เรายังไมตองการจะถอนลูกศรอยูเพียงนั้น. มาลุงกยบุตร! เขาไมอาจรูขอความที่เขาอยากรูนั้นไดเลย ตองตายเปนแท ! อุปมานี้ฉันใด; อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน, บุคคลผูกลาววา เราจักยังไมประพฤติพรหมจรรย ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา จนกวาพระองคจักแกปญหาทิฏฐิ 10 แกเราเสียกอน, และตถาคตก็ไมพยากรณปญหานั้นแกเขา เขาก็ตายเปลา โดยแท ...

มาลุงกยบุตร ! ทานจงซึมทราบสิ่งที่เราไมพยากรณไว โดยความเปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. ซึมทราบสิ่งที่เราพยากรณไว โดยความเปนสิ่งที่เราพยากรณ. อะไรเลาที่เราไมพยากรณ ? คือความเห็นสิบประการวา โลกเที่ยง ฯลฯ (เปนตน) เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ ฯลฯ. มาลุงกยบุตร! อะไรเลาที่เราพยากรณ ? คือสัจจะวา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้ : นี้เปนสิ่งที่เราพยากรณ. เหตุใดเราจึงพยากรณเลา ? เพราะสิ่ง ๆ นี้ยอมประกอบดวยประโยชน เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข ความคลายกําหนัด ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอมและนิพพาน.

- ม.ม. 13/147/149-150, 13/151/52.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง