[Font : 15 ]
| |
ระดับของบรมธรรม

- 6 -

11 เมษายน 2512

เช้านี้ล่วงมาถึง 5.00 น. แล้ว เป็นเวลาที่เราจะได้สนทนากันด้วยเรื่องบางเรื่องอีกต่อไป วันนี้จะได้พูดถึง ระดับของบรมธรรม. ระดับหรือลำดับของบรมธรรม หมายความว่าคนๆ หนึ่ง หรือพวกหนึ่ง หรือสมัยหนึ่ง ย่อมมุ่งหมายในสิ่งที่เราเรียกกันว่า "บรมธรรม" นั้น ในระดับที่ต่างกันหลายๆ ระดับ. ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า มีลำดับแห่งบรมธรรมอยู่เป็นลำดับๆ.

แม้ว่าเราจะได้กำหนด บรมธรรมระดับที่ถูกต้องและสูงสุดไว้อย่างไรแล้วก็ตาม กระทั่งเดี๋ยวนี้ ก็ยังมีคนที่ต้องการบรมธรรมสำหรับเขาโดยเฉพาะ ในลักษณะที่เป็นอย่างอื่น เพราะว่าคำว่าบรมธรรมนั้น มันเป็นเรื่องเฉพาะตัว ทางจิตใจของใคร ใครรู้ และรู้ไปตามความรู้สึก หรือตามที่ตนพอใจ หรือแม้ที่สุดแต่ตามที่ตนเห็นว่าเป็นความจริง ; ซึ่งแต่ละราย ไม่มีทางจะเหมือนกันเลย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ