[Font : 15 ]
| |
วิภาคแห่งเวทนา |  

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงธรรมปริยาย ซึ่งมีปริยายรอยแปด แกพวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอ จงฟงธรรมปริยายขอน ี้.

ภิกษุ ท.! ธรรมปริยาย ซึ่งมีปริยายรอยแปดนั้น เปนอยางไรเลา ? ภิกษุท .! เวทนา แมสองอยาง เราไดก ลาวแลวโดยปริยาย, เวทนา แม 3 อยาง เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย, เวทนา แม้ 5 อยาง เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย, เวทนา แม 6 อยาง เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย, เวทนาแม 18 อยาง เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย, เวทนา แม 36 อยางเราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย, และเวทนา แม้ร้อยแปดอยาง เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย.

ภิกษุ ท.! เวทนา 2 อยาง นั้นเปนอยางไรเลา ? เวทนา 2 อยางนั้น คือ เวทนาที่เปนไปทางกาย และเวทนาท ี่เปนไปทางใจ. ภิกษุ ท.! เหลานี้ เรียกวา เวทนา 2 อยาง

ภิกษุ ท .! เวทนา 3 อยาง นั้นเปนอยางไรเลา ? เวทนา 3 อยางนั้น คือ สุขเวทนา (ความรูสึกอันเปนสุข) ทุกขเวทนา (ความรูสึกอันเปนทุกข) และอทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกก็ยังไมอาจกลาวไดวาเปนทุกขหรือสุข). ภิกษุ ท.! เหลานี้ เรียกวา เวทนา 3 อยาง.

ภิกษุท.! เวทนา 5 อยาง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนา 5 อยางนั้น คือ อินทรียคือสุข อินทรียคือทุกข อินทรียคือโสมนัส อินทรียคือโทมนัส และอินทรียคือ อุเบกขา. ภิกษุ ท .! เหลานี้ เรียกวา เวทนา 5 อยาง.

ภิกษุ ท.! เวทนา 6 อยาง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนา 6 อยางนั้น คือ เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางตา, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางหู, เวทนา อันเกิดแตสัม ผัสทางจมูก, เวทนา อันเกิดแตสัม ผัสทางลิ้น, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางกาย, และเวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางใจ. ภิกษุท.! เหลานี้ เรียกวา เวทนา 6 อยาง.

ภิกษุ ท.! เวทนา 18 อยาง นั้น เปนอยางไรเลา? เวทนา 18 อยางนั้น คือ ความรูสึกของจิตที่มั่วสุมอยูดวยโสมนัส 6 อยาง, ความรูสึกของจิตที่มั่วสุมอยูดวยโทมนัส 6 อยาง, และความรูสึกของจิตที่มั่วสุมอยูดวยอุเบกขา 6 อยาง. ภิกษุ ท.! เหล่านี้ เรียกวา เวทนา 18 อยาง.

ภิกษุ ท.! เวทนา 36 อยาง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนา 36 อยางนั้น คือ โสมนัสเวทนาที่เนื่องดวยเหยาเรือน (กามคุณ 5) 6 อยาง, โสมนัสเวทนาที่เนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน (ไมเกี่ยวดวยกามคุณ 5) 6 อยาง, โทมนัสเวทนาที่เนื่องดวยเหยาเรือน 6 อยาง, โทมนัสเวทนาที่เนื่องดวยการหลีกออกจาเหยาเรือน 6 อยาง, อุเบกขาเวทนาที่เนื่องดวยเหยาเรือน 6 อยาง, และอุเบกขาเวทนาที่เนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน 6 อยาง. ภิกษุ ท.! เหลานี้ เรียกวา เวทนา 36 อยาง.

ภิกษุ ท.! เวทนา รอยแปดอยาง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนารอยแปดอยางนั้น คือ เวทนา 36 (ดังที่กลาวแลวขางตน) สวนที่เปนอดีต, เวทนา 36 สวนที่เปนอนาคต, และเวทนา 36 สวนที่เป็นปจจุบัน. ภิกษุ ท.! เหลานี้ เรียกวา เวทนารอยแปดอยาง.

ภิกษุ ท.! เหลานี้ ชื่อวาธรรมปริยาย ซึ่งมีปริยายรอยแปด แล.

- สฬา. สํ. 18/286-288/430-437.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง