[Font : 15 ]
| |
ไวพจนของนิพพาน (32 คำ) |  

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง นิิพพาน แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! นิพพาน เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า นิพพาน.

- สฬา. สํ. 18/452/741.

ภิกษุ ท .! เราจักแสดง ซึ่ง อสัขตะ (สิ่งที่ไม่ถูกอะไรปรุงแต่ง) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อสังขตะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อสัขตะ.

- สฬา. สํ. 18/441/674.

ภิกษุุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง อนตะ (สิ่งซึ่งอะไร ๆ น้้อมไปได้) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อนตะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อนตะ.

- สฬา. สํ. 18/450/720.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่งอนาสวะ (สิ่งที่ไม่มีอาสวะ) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อนาสวะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อนาสวะ.

- สฬา. สํ. 18/450/721.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง สัจจะ (ของจริง) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! สัจจะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า สัจจะ

- สฬา. สํ. 18/450/722.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง ปาระ (ฝังนอก) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! ปาระ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า ปาระ.

- สฬา. สํ. 18/450/723.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง นิปุณะ (ของละเอียด) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! นิปุณะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า นิปุณะ.

- สฬา. สํ. 18/450/724.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง สุทุททสะ (ของเห็นได้ยากอย่างยิ่ง) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! สุทุททสะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ. อันใด; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า สุทุททสะ.

- สฬา. สํ. 18/450/725.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อชัชชระ (ของที่ไม่คร่ำคร่า) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น ภิกษุ ท.! อชัชชระ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อชัชชระ.

- สฬา. สํ. 18/450/726.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง ธุวะ (ของยั่งยืน) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! ธุวะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า ธุวะ.

- สฬา. สํ. 18/450/727.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง อปโลกินะ (เป้าที่หมาย) แก่พวกเธอทั้งหลาย. พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อปโลกินะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อปโลกินะ

- สฬา. สํ. 18/450/728.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อนิทัสสนะ (สิ่งที่ไม่แสดงตัว) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อนิทัสสนะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อนิทัสสนะ.

- สฬา. สํ. 18/451/729.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง นิปปปัญจะ (สิ่งที่ไม่ถ่วงไว้ในโลกนี้) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จึงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! นิปปปัญจะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า นิปปปัญจะ.

- สฬา. สํ. 18/451/730.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง สันตะ (สิ่งสงบระงับ) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! สันตะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า สันตะ.

- สฬา. สํ. 18/451/731.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อมตะ (สิ่งไม่ตาย) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อมตะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อมตะ

- สฬา. สํ. 18/451/732.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง ปณีตะ (สิ่งประณีต) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! ปณีตะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า ปณีตะ.

- สฬา. สํ. 18/451/733.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง สิวะ (สิ่งที่เย็น) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! สิวะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า สิวะ.

- สฬา. สํ. 18/451/734.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง เขมะ (ที่เกษม) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! เขมะ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า เขมะ

- สฬา. สํ. 18/451/735.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง ตัณหักขยะ (ที่สิ้นตัณหา) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! ตัณหักขยะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า ตัณหักขยะ.

- สฬา. สํ. 18/451/736.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อัจฉริยะ (สิ่งน่าอัศจรรย์) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อัจฉริยะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อัจฉริยะ.

- สฬา. สํ. 18/451/737.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อัพภุตะ (สิ่งที่ไม่มีไม่เป็น) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อัพภุตะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อัพภุตะ.

- สฬา. สํ. 18/451/738.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อนีติกะ (สิ่งที่ไม่มีเสนียด) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อนีติกะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อนีติกะ.

- สฬา. สํ. 18/452/739.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อนีติกธัมมะ (ธรรมที่ไม่เสนียด) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อนีติกธัมมะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อนีติกธัมมะ.

- สฬา. สํ. 18/452/740.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อัพยาปัชฌะ (สิ่งที่ไม่เบียดเบียนสัตว์) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อัพยาปัชฌะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ. อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อัพยาปัชฌะ.

- สฬา. สํ. 18/452/742.

ภิกษุ ท .! เราจักแสดงซึ่ง วิราคะ (ที่คลายกำหนัด ) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! วิราคะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า วิราคะ.

- สฬา. สํ. 18/452/743.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง สุทธิ (สิ่งบริสุทธิ์) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! สุทธิ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า สุทธิ.

- สฬา. สํ. 18/452/744.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง มุตติ (ความพ้น) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! มุตติ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า มุตติ.

- สฬา. สํ. 18/452/745.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง อนาลยะ (สิ่งที่ไม่มีอาลัย) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! อนาลยะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า อนาลยะ.

- สฬา. สํ. 18/452/746.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง ทีปะ (เกาะที่พ้นน้ำ ) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! ทีปะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า ทีปะ.

- สฬา. สํ. 18/452/757.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ซึ่ง เลณะ (ที่ซ่อน) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! เลณะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า เลณะ.

- สฬา. สํ. 18/452/748.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง ตาณะ (ที่ป้องกัน) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! ตาณะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า ตาณะ.

- สฬา. สํ. 18/453/749.

ภิกษุุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง สรณะ (ที่พึ่ง) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! สรณะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า สรณะ.

- สฬา. สํ. 18/453/750.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงซึ่ง ปรายนะ (ที่สุดทาง) แก่พวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น. ภิกษุ ท.! ปรานะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความสิ้นไปแห่งโมหะ, อันใด ; ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า ปรายนะ.

- สฬา. สํ. 18/453/751.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง