[Font : 15 ]
| |
ใจความสำคัญของพุทธศาสนา

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 1/2499 เรื่อง ใจความสำคัญของพุทธศาสนา พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ) บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นพิพากษา ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา 2 พฤษภาคม 2499

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

หัวข้อที่อาตมาได้รับมอบหมายสำหรับทำการอบรมในที่นี้นั้น เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า คือ "หลักพระพุทธศาสนา, วิธีการปฏิบัติ, และศีลธรรม" จากหัวข้อนี้ เราจะเห็นได้ว่ามีการแยกเป็น พุทธศาสนา และ ศีลธรรม ทั้งสองข้อนี้ กล่าวได้ว่าเป็นวิชาความรู้ที่จำเป็นแก่บุคคลทั่วไปทุกประเภท และจำเป็นแก่บุคคลที่กำลังจะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญโดยตรงของคนทุกๆ ประเภทด้วย. แต่สำหรับในวันแรกนี้, อาตมาอยากจะชี้ให้เห็น ความ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ