[Font : 15 ]
| |
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อรอบรู้ทุกข์ |  

ภิกษุ ท.! ถาพวกปริพาชกผูถือลัทธิศาสนาอื่น จะพึงถามพวกเธออยางนี้วา "ผูมีอายุ ! ทานประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อประโยชนอะไรเลา ? "ดังนี้. ภิกษุ ท.! พวกเธอถูกถามอยางนี้แลว จะตองตอบแกพวกปริพาชกเหลานั้นวา "ผูมีอายุ ! เราประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อรอบรูซึ่งทุกข" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! ถาพวกปริพาชกเหลานั้น จะพึงถามตอไปวา "ผูมีอายุก็ทุกขซึ่งทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณะโคดม เพื่อจะรอบรูนั้น เปนอยางไรเลา?" ดังนี้. ภิกษุ ท.! พวกเธอถูกถามอยางนี้แลว จะตองตอบแกพวกปริพาชกเหลานั้นตอไปวา "ผูมีอายุ ! ตา เปนทุกข. เราอยู่ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ก็เพื่อรอบรูตา ซึ่งเปน ทุกขนั้น. รูป เปน ทุกข. เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ก็เพื่อรอบรูรูป ซึ่งเปนทุกขนั้น.ความรูแจงทางตา เปนทุกข. เราอยู่ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคก็เพื่อรอบรูความรูแจงทางตา ซึ่งเปนทุกขนั้น. สัมผัสทางตา เปนทุกข เราอยู่ ประพฤติพรหมจรยในพระผูมีพระภาค ก็เพื่อรอบรูสัมผัสทางตา ซึ่งเปนทุกขนั้น, เวทนาที่เกิดขึ้น เพราะสัมผัสทางตาเปนปจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตามไมใชสขไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนทุกข. เราอยู่ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ก็เพื่อรอบรูเวทนาเชนนั้น ซึ่งเป็น ทุกขนั้น . (ในกรณีที่เกี่ยวกับอายตนะภายใน ภายนอก วิญญาณ สัมผัส และ เวทนา อีก 5 หมวดนั้นก็ตรัสทํานองเดียวกับหมวดแรกนี้). ผูมีอายุ ! เราอยู่ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคนี้ก็เพื่อรอบรูซึ่งทุกข" ดังนี้.

ภิกษุ ท .! ถาพวกเธอถูกถามอยางนี้แลว จะตองตอบแกพวกปริพาชกผูถือลัทธิศาสนาอื่นเหลานั้น ดวยอาการอยางนี้แล.

- สฬา. สํ. 18/172/238.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง