[Font : 15 ]
| |
ป่าช้าผีดิบ

ภิกษุ ท.! โทษ 5 อย่างนี้เล่า เป็นโทษในป่าช้าผีดิบ. 5 อย่างอะไรบ้าง? 5 อย่างคือ ป่าช้า ผีดิบเป็นที่ไม่สะอาด, มีกลิ่นเหม็น, มีภัยเฉพาะหน้า, เป็นที่พักอาศัยของพวกอมนุษย์ที่ดุร้าย, เป็นที่ที่ร้องให้พิไรร่ำของคนเป็นจำนวนมาก, โทษ 5 อย่างเหล่านี้ เป็นโทษในป่าช้าผีดิบ

ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : โทษ 5 อย่างเหล่านี้ เป็นโทษในนักบวช ที่เปรียบด้วยป่าช้าผีดิบ. 5 อย่างอะไรบ้าง? 5 อย่างคือ:-

(1) นักบวชบางคนในบางกรณีนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยการกระทำทางกายอันไม่สะอาด, ประกอบด้วยการกระทำทางวาจาอันไม่สะอาด, ประกอบด้วยการกระทำทางใจอันไม่สะอาด. ภิกษุ ท.! เรากล่าวการทำเช่นนี้ ของผู้นั้นว่า เป็นความไม่สะอาด ดุจดั่งป่าช้าผีดิบ ซึ่งเป็นที่ไม่สะอาด. เรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่า เทียบกันได้กับที่ที่ไม่สะอาด ฉะนั้น.

(2) เมื่อนักบวชประกอบกรรมไม่สะอาดเช่นนั้นอยู่, เสียงเล่าลืออันชั่วช้า ก็ระบือไป. ภิกษุ ท.! เรากล่าวเสียงเล่าลืออันชั่วช้านี้ของผู้นั้นว่า เป็นกลิ่นเหม็น ดุจดังป่าช้าผีดิบ ซึ่งเป็นที่มีกลิ่นเหม็น เรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่า เทียบกันได้กับที่ที่มีกลิ่นเหม็น ฉะนั้น.

(3) ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ซึ่งมีศีลเป็นที่รัก ย่อมเว้นห่างไกลจากคนที่มีกลิ่นเหม็นเช่นกล่าวนั้นเสีย. ภิกษุ ท.! เรากล่าวการที่เพื่อนๆ เว้นห่างไกลนี้ของผู้นั้น ว่า เป็นภัยเฉพาะหน้า ดุจดังป่าช้าผีดิบ ซึ่งเป็นที่มีภัยเฉพาะหน้า. เรากล่าวนักบวชชนิดนี้ ว่าเทียบกันได้กับที่ที่มีภัยเฉพาะหน้า ฉะนั้น.

(4) คนชั่วช้านั้น ผู้ประกอบกรรมอันไม่สะอาดทั้งทางกาย วาจา และใจ ก็อยู่รวมกันได้ แต่พวกที่มีการกระทำเหมือน ๆ กัน. ภิกษุ ท.! เรากล่าวการที่อยู่รวมกันได้ของผู้นั้นว่า เป็นที่พักอาศัยสำหรับพวกเหล่าร้านนี้ ดุจดังป่าช้าผีดิบ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพวกอมนุษย์ที่ดุร้าย. เรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่า เทียบกันได้กับที่พักอาศัยสำหรับคนดุร้าย ฉะนั้น

(5) ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ซึ่งมีศีลเป็นที่รัก ได้เห็นนักบวชชนิดนั้นเข้าแล้ว ก็นึกตำหนิได้ว่า "พุทโธ่เอ๋ย! ความทุกข์ของพวกเรา มีอยู่ตรงที่ พวกเราจำต้องอยู่รวมกับนักบวชชนิดนั้นด้วย" ดังนี้. ภิกษุ ท.! เรากล่าวการอยู่รวมที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นนี้ของผู้นั้น ว่าเป็นความร้องไห้พิไรร่ำ ดุจดังป่าช้าผีดิบ ซึ่งเป็นที่ที่ร้องให้พิไรร่ำของคนเป็นจำนวนมาก. เรากล่าวนักบวชชนิดนี้ ว่าเทียบกันได้กับที่สำหรับเป็นที่ร้องให้พิไรร่ำของคนเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น.

ภิกษุ ท.! โทษ 5 อย่างเหล่านี้ เป็นโทษในนักบวช ที่เปรียบด้วยป่าช้าผีดิบ แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/298/249.

หมวดที่ 4 จบ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง