[Font : 15 ]
| |
ผู้ไม่รู้อริยสัจ ชื่อว่าตกอยู่ในหลุมเพลิงเป็นนิจ |  

ภิกษุ ท.! บุคคลเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม เมื่อไมรูอยูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้, เขาเหลานั้น ยอมยินดี ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตง ที่เปนไปพรอมเพื่อความเกิดเปนตน, เขาผูยินดีแลว ยอมกอสรางปจจัยนั้น ๆ ขึ้น (เพื่อตัวเอง), ครั้นกอสรางแลว ก็เรารอนอยู เพราะความแผดเผา ของความเกิด ความแก ความตายความโศก ความร่ำไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับใจ. ภิกษุ ท.! บุคคลเหลานั้น เรากลาวา เขาไมพนไปจากทุกข คือความเกิดเปนตน ไปไดเลย.

ภิกษุ ท.! สวนบุคคลเหลาใด จะเปนสมณะหรือพรามหมณ ก็ตามเมื่อรูชัดตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข. นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข", ดังนี้; บุคคลเหลานั้น ย่อมไมยินดี ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตง ที่เปนไปพรอมเพื่อความเกิด เปนตน, เขาผูไมยินดีแลว ยอมไมกอสรางปจจัยนั้น ๆ ขึ้น (เพื่อตัวเอง), ครั้นไมกอสรางแลว ก็ไมเรารอนอยู เพราะความแผดเผาของความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ำไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ. บุคคลเหลานั้น ยอมหลุดพนไปจากความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ำไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ. เรากลาววา เขาหลุดพนไปไดจากทุกข ดังนี้.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่องกระทําใหรูวา "ทุกข เปนอยางนี้, เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้." ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/563/1733-1734


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง