[Font : 15 ]
| |
(ข. หมวดพรหมวิหาร) |  

ภิกษุ ! ในกาลใดแล จิตของเธอ เป็นจิตตั้งอยู่ ดำรงอยู่ด้วยดี ในภายใน, และบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่เกิดขึ้นครอบงำจิตตั้งอยู่ ; ในกาลนั้น เธอพึงทำการสำเหนียกอย่างนี้ว่า “เราจักเจริญ เมตตาเจโตวิมุตติ จักกระทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้มีที่ตั้งอาศัย ไม่ให้หยุดชะงัก ให้สั่งสมรอบแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้วด้วยดี” ดังนี้. ภิกษุ ! เธอพึงทำการสำเหนียกอย่างนี้แล.

ภิกษุ ! ในกาลใดแล สมาธินี้ เป็นธรรมอันเธอเจริญ กระทำให้มากแล้ว อย่างนี้ ; ในกาลนั้น เธอ พึงเจริญซึ่งสมาธินี้ :-

1. ให้เป็นธรรมมีวิตกวิจาร บ้าง;

2. พึงเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวิตก มีแต่เพียงวิจาร บ้าง;

3. พึงเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวิตกไม่มีวิจาร บ้าง;

4. พึงเจริญให้เป็นธรรมเป็นไปกับด้วยปีติ บ้าง;

5. พึงเจริญให้เป็นธรรมไม่มีปีติ บ้าง;

6. พึงเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยความยินดี บ้าง;

7. พึงเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยอุเบกขา บ้าง;

ภิกษุ ! ในกาลใดแล สมาธินี้ เป็นธรรมดันเธอเจริญ เจริญด้วยดีแล้วอย่างนี้ ; ในกาลนั้น เธอพึงทำการสำเหนียกอย่างนี้ว่า “เราจักเจริญ กรุณาเจโตวิมุตติ จักกระทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้มีที่ตั้งอาศัย ไม่ให้หยุดชะงัก ให้สั่งสมรอบแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้วด้วยดี” ดังนี้. ภิกษุ ! เธอพึงทำการสำเหนียกอย่างนี้แล.

ภิกษุ ! ในกาลใดแล สมาธินี้ เป็นธรรมอันเธอเจริญ กระทำให้มากแล้ว อย่างนี้ ; ในกาลนั้น เธอพึงเจริญซึ่งสมาธินี้ :-

ให้เป็นธรรมมีวิตกมีวิจาร บ้าง ;

พึงเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวิตก มีแต่วิจาร บ้าง ;

พึงเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวิตกไม่มีวิจาร บ้าง ;

พึงเจริญให้เป็นธรรมเป็นไปกับด้วยปีติ บ้าง ;

พึงเจริญให้เป็นธรรมไม่มีปีติ บ้าง ;

พึงเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยความยินดี บ้าง ;

พึงเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยอุเบกขา บ้าง.

(ในกรณีแห่ง มุทิตาเจโตวิมุตติ และอุเบกขาเจโตวิมุตติ ก็มีข้อความที่ตรัสไว้มีลำดับ 7 อย่าง อย่างเดียวกันกับข้างบนนี้).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง