[Font : 15 ]
| |
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรม 3 เพื่อละธรรม 3 (อีกนัยหนึ่ง) |  

ภิกษุ ท. ! ธรรม 3 อย่าง เหล่านี้ มีอยู่. 3 อย่าง อย่างไรเล่า ? 3 อย่าง คือ กามสัญญา พยาปาทสัญญา วิหิงสาสัญญา. ภิกษุ ท. ! เหล่านี้แล ธรรม 3 อย่างนั้น.

ภิกษุ ท. ! เพื่อละเสียซึ่งธรรม 3 อย่างเหล่านี้ ควรเจริญซึ่งธรรม 3 อย่าง. ธรรม 3 อย่าง อย่างไรเล่า ? 3 อย่างคือ :-

เจริญ เนกขัมมสัญญา เพื่อละเสียซึ่ง กามสัญญา ;

เจริญ อัพยาปาทสัญญา เพื่อละเสียซึ่ง พยาปาทสัญญา ;

เจริญ อวิหิงสาสัญญา เพื่อละเสียซึ่ง วิหิงสาสัญญา.

ภิกษุ ท. ! ธรรม 3 อย่าง เหล่านี้ อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสียซึ่งธรรม 3 อย่างเหล่าโน้นแล.

- ฉกฺก. อํ. 22/496/381.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง