[Font : 15 ]
| |
องค์ประกอบที่เป็นบุพพภาคของการดับแห่งปฏิจจสมุปบาท

องค์ประกอบที่เป็นบุพพภาคของการดับแห่งปฏิจจสมุปบาทPTC123

(มาคัณฑิยปริพพาชก ได้กราบทูลว่า “ข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อพระโคดมอย่างนี้แล้ว, ท่านพระโคดมจะสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า โดยประการที่ข้าพเจ้า จะลุกขึ้นจากอาสนะนี้ ในลักษณะแห่งผู้หายตาบอดได้ไหม พระเจ้าข้า ?”. พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า:-)

ดูก่อนมาคัณฑิยะ ! ถ้าอย่างนั้น ท่านควรคบสัตบุรุษ.

ดูก่อนมาคัณฑิยะ ! เมื่อใดท่านคบสัตบุรุษ, เมื่อนั้นท่านจักได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ.

ดูก่อนมาคัณฑิยะ ! เมื่อใดท่านได้ฟังธรรมของสัตบุรษ, เมื่อนั้น ท่านจักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ดูก่อนมาคัณฑิยะ ! เมื่อใดท่านได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว, เมื่อนั้นท่าน จักรู้เอง เห็นเอง โดยแท้ ว่า นี้คือโรค, นี้คือหัวฝี, นี้คือลูกศร ;

โรค หัวฝี ลูกศร ทั้งหลาย ในกรณีนี้, ย่อมดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือ (ในลักษณะเดียวกันกับข้อที่ว่า:-)

เพราะความดับแห่งอุปาทานของเรานั้น จึงมีความดับแห่งภพ ;

เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ ;

เพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น.

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้”, ดังนี้.

หมายเหตุผู้รวบรวม : ผู้ศึกษาพึงทราบว่า โรค, หัวฝี, ลูกศร, ในที่นี้คือทุกข์อันเกิดจากตัณหา. ตัณหาใดๆ ล้วนแต่ต้องมาจากเวทนา ซึ่งออกมาจากการสัมผัสอารมณ์ด้วยอวิชชา ด้วยกันทั้งนั้น ; และตัณหานั้น ย่อมส่งต่อไปให้เกิดอุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์. การที่จะรู้จักหัวฝี ลูกศร เป็นต้น แล้วกำจัดเสียให้ได้นั้นต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมของสัตบุรษ ; ดังนั้น การที่ทุกคนคบสัตบุรษฟังธรรมเข้าใจแล้วปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้อง ไม่ว่าในรูปลักษณะใด ย่อมเป็นการกระทำชนิดที่เป็นบุรพภาคแห่งการทำลายกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท เพื่อการดับทุกข์ ด้วยกันทั้งนั้น. ถ้าผิดไปจากนี้ ย่อมไม่มีความหมายอะไร และมิใช่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ