[Font : 15 ]
| |
เหตุที่ทำให้สัจจะเหล่านี้ ได้นามว่า "อริยะ" (อีกนัยหนึ่ง) |  

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐ 4 อยางเหลานี้ มีอยู. 4 อยางเหลาไหนเลา ? 4 อยางคือ ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไมเหลือแหงทุกขความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

ผูกลาวสัจจะเหลานั้นคือตถาคตผูเปนอริยะ ในโลก พรอมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ์ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย; เพราะเหตุนั้น เรา จึงกลาวสัจจะเหล่านั้น วาเปน "อริยะ" ดังนี้.

เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่องกระทําใหรูวา "ทุกข เปนอยางนี้, เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้", ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/545/1708.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง