[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ ปูชนียวัตถุ

- 18 -

25 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่อง บรมธรรมกับ ปูชนียวัตถุ. สำหรับคำว่า "ปูชนียวัตถุ" นี้ ทุกคนพอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไร เพราะว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วๆ ไปในประเทศไทยในยุคนี้แล้ว ว่าหมายถึงพระพุทธรูป แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน. พระพุทธรูป เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า สิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีอยู่หลายอย่างเป็นลำดับๆ มา.

สิ่งแรกที่สุด ก็ได้แก่เนื้อตัวของพระพุทธองค์นั่นเอง เมื่อยังเป็นมนุษย์ มีชีวิตอยู่, ต่อมาก็ได้แก่ พระสารีริกธาตุ, ต่อมาก็ได้แก่พระสถูปเจดีย์, ต่อมาก็ได้แก่พระพุทธรูป และวัตถุอื่นๆ ; นี้พูดตามลำดับที่มันเกิดขึ้น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ