[Font : 15 ]
| |
วัตถุนิยม กับ พุทธศาสนา

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 8/2500

เรื่อง

วัตถุนิยม กับ พุทธศาสนา

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

26 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

อาตมา ต้องขอร้องให้ท่านทั้งหลายทบทวนความจำอีกตามเคย ถึงข้อที่เราจะต้องมองให้เห็นความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนา ไว้เป็นหลักเรื่อยๆ เพื่อประกันความฟั่นเฝือถึงวิธีปฏิบัติอันแตกต่างกันในระหว่างศีลธรรมและศาสนา. แม้การเข้าถึงพระรัตนตรัยก็ตาม ถ้าเป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยในแง่ของศีลธรรม ก็มีหลักเป็นการต้องพึ่งของภายนอก เช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์. ส่วนในแง่ของศาสนา ที่เป็นความหลุดพ้นแท้จริงนั้น


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ