[Font : 15 ]
| |
อะไรๆ ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุ |  

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ 10 ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวเป็นชุด ธรรมะเล่มน้อย ต่อไปตามเดิม แต่จะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า อะไรๆ ก็เป็นแต่สักว่าธาตุ, อะไรๆ ก็เป็นแต่สักว่าธาตุ.

[ทบทวน.]

ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า ธรรมะเล่มน้อย กันอีกสักครั้งหนึ่ง คือว่า จะได้บรรยายสรุป เรื่องที่เป็นขั้นหลักสำคัญ หรือ เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ทั้งหมด ทั้งสิ้นของพุทธศาสนา, ในลักษณะที่เป็นการที่ย่อเอาแต่ใจความ เป็นธรรมะเล่มน้อยๆ แต่มันก็มีหลายเล่ม ; เพราะว่ามันมีหลายเรื่องหรือหลายชื่อ แต่ว่าแต่ละชื่อๆ นั้น, มันรวมความทั้งหมดของพุทธศาสนาไว้.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง