[Font : 15 ]
| |
: การแสดงธรรมด้วยพระสำเนียงมีองค์ 8 |  

พระสมณโคดมนั้น ไปถึงอารามแล้ว (เย็นลง) ย่อมประชุมบริษัทแสดงธรรม, ไม่ประจบประแจงบริษัท, ย่อมสนทนาชักชวนบริษัทให้อาจหาญร่าเริงด้วยธรรมิกถา.

เสียงก้องกังวาล ที่เปล่งออกจากพระโอษฐ์ของพระสมณโคดมนั้นประกอบพร้อมด้วยองค์ 8 คือ ไม่ขัด, ฟังเข้าใจ, เพราะพริ้ง, น่าฟัง, หยดย้อย, ไม่พร่าเลือน, ซาบซึ้ง, บันลือชัดเจน. เสียงที่พระสมณโคดมใช้เพื่อยังบริษัทให้เข้าใจเนื้อความ ไม่กึกก้องแพร่ไปภายนอกแห่งบริษัท. บริษัทเหล่านั้น ครั้นพระสมณโคดม สังสนทนาชักชวนให้อาจหาญรื่นเริงด้วยธรรมิกถาแล้วลุกจากที่นั่งหลีกไปก็ยังเหลียวมองดูอยู่ด้วยภาวะแห่งคนผู้ไม่อยากจากไป.

ท่านผู้เจริญ! ข้าพเจ้าย่อมเห็นพระสมณโคดม เมื่อดำเนินไป,เมื่อยืนอยู่, เมื่อเข้าไปสู่บ้านเรือน, เมื่อนั่งนิ่งๆ ในบ้านเรือน, เมื่อฉันภัตตาหารในบ้านเรือน, เมื่อฉันแล้วนั่งนิ่งๆ, เมื่อฉันแล้วและอนุโมทนา, เมื่อมาสู่อาราม, เมื่อถึงอารามแล้วนั่งนิ่งๆ, เมื่อถึงอารามแล้ว แสดงธรรมแก่บริษัท. พระสมณโคดมนั้น เป็นเช่นกล่าวมานี้ด้วย, และยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วด้วย.

"ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้อรหันตสมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น! ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น!!ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น!!! ถ้าไฉนในบางคราว เราพึงได้สมาคมกับพระสมณโคดม, พึงเจรจาด้วยถ้อยคำกับพระสมณโคดมเถิด". - -นี้เป็นอุทานของพรหมายุพราหมณ์ เปล่งในเมื่อฟังถ้อยคำนั้นจบแล้ว และคำรำพึงใคร่จะสมาคมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง