[Font : 15 ]
| |
ผู้ชะล่าใจ |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุ 5 อย่าง ย่อมเป็นผู้ทำให้เกิดการรังเกียจ กินแหนงแคลงใจแก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ว่า คงจะเป็นภิกษุลามก, ถึงแม้ว่าผู้นั้น จะเป็นผู้มีธรรมอันไม่กลับกำเริบ (คือเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้ว) ก็ตาม. เหตุ 5 อย่าง อะไรกันเล่า? เหตุ 5 อย่างคือ :-

(1) ไปมาหาสู่สำนักหญิงแพศยาเนืองๆ.

(2) ไปมาหาสู่สำนักหญิงหม้ายเนืองๆ.

(3) ไปมาหาสู่สำนักสาวแก่เนืองๆ.

(4) ไปมาหาสู่สำรักคนถูกตอนแล้ว09 เนืองๆ.

(5) ไปมาหาสู่สำนักภิกษุณีเนืองๆ.

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุ 5 อย่างนี้แล ย่อมเป็นผู้ทำให้เกิดการรังเกียจ กินแหนงแคลงใจ แก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันว่า คงจะเป็นภิกษุลามก, ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีธรรมอันไม่กลับกำเริบ (คือเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้ว) ก็ตาม.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/144/102, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง