[Font : 15 ]
| |
สิ่งที่เรียกว่า "หนทาง"

- 5 -

10 เมษายน 2512

วันนี้ สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึง 5.00น. แล้ว จะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่า "หนทาง" คือทางแห่งบรมธรรมโดยเฉพาะ. เรื่องตัวบรมธรรม เราได้พูดกันแล้วแต่วันก่อน วันนี้จะพูดเฉพาะส่วนที่เรียกว่า ทาง เป็นข้อสำคัญ : แต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะพูดถึงสิ่งนั้นอีกด้วย.

สำหรับคำว่า "หนทาง" มีความสำคัญ ที่คนโบราณได้สนใจกันมาก. ถ้าเราสำรวจดูเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนา ของลัทธิศาสนาหรือของวัฒนธรรม แม้แต่ทางปรัชญา ก็พอจะจับเค้าได้ว่าสนใจเรื่อง "ทาง" กันมาไม่น้อยกว่า 4-5 พันปี มีคำว่า"ทาง" ใช้ ในรูปของปรัชญา หรือของศาสนามานานแล้ว. หรือแม้จะใช้คำอย่างอื่นก็มีความหมายว่าเป็นหนทางอยู่นั่นเอง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ