[Font : 15 ]
| |
การฝึกอานาปานสติ ขั้นที่ 3

สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ

สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ